Vi använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt och för att följa upp hur webbsidan används. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

Aktuellt

September - Månaden präglades av minskad riskaptit och fallande aktiemarknader

2022-10-12

Förvaltaren har ordet september 2022

Aktiemarknaderna utvecklades oregelbundet i inledningen av september. Kort därefter steg aktiemarknaderna på förhoppningar om att inflationen i den amerikanska ekonomin skulle vara nära att toppa ut. Emellertid bidrog högre än förväntad inflation och nya räntehöjningar med efterföljande hökaktiga kommentarer från både den europeiska och amerikanska centralbanken till att aktiemarknaderna föll tillbaka i mitten av månaden. Nedgången på aktiemarknaderna eskalerade i slutet av månaden i samband med svagare tillväxtutsikter och negativa företagsnyheter, bland annat en vinstvarning från Fedex och högre lageruppbyggnad än förväntat från Nike.

 

IKC:s globala mixfonder låg överviktade mot den amerikanska aktiemarknaden under september. Fondernas exponering mot mindre konjunkturkänsliga sektorer, bland annat hälsovård och dagligvaror viktades upp under perioden. Sällanköpsvaror och hälsovård bidrog positivt till fondernas värdeutveckling medan bl.a. dagligvaror och teknologi bidrog negativt under månaden. Sammantaget utvecklades fonderna negativt när aktiemarknaderna föll i september. Den svenska kronan fortsatte att försvagas mot dollarn under perioden. I fonden IKC Sverige Flexibel bidrog sällanköpsvaror och hälsovård positivt medan bl.a. dagligvaror och telekom bidrog negativt till värdeutvecklingen under månaden.

 

Månaden präglades av minskad riskaptit och fallande aktiemarknader samtidigt som centralbankerna intensifierade kampen mot inflationen. Retoriken var hård i samband med att den amerikanska centralbanken planenligt höjde styrräntan 0,75 procent. FED kommunicerade tydligt att man kommer att fortsätta höja räntan tills inflationen är under kontroll. Det är sannolikt att räntehöjningarna fortsätter även i november och december för att stegvis ligga över 4 procent första halvåret 2023. Högre räntor hämmar investeringar och konsumtionsutrymme vilket föranleder investerare att oroa sig för svagare tillväxt och en potentiell recession i den amerikanska ekonomin. Tecken på en inbromsning i den amerikanska ekonomin syns främst inom tillverkningsindustrin där kostnadsökningar och lageruppbyggnad inverkat negativt. Samtidigt fortsätter arbetsmarknaden att vara starkt och senaste tidens fallande råvarupriser motverkar till viss del ökade kostnader för företagen. Framöver blir det viktigt att se hur rapportperioden för det tredje kvartalet utvecklas. Det är sannolikt att bolagen kommer att ha svårt att upprätthålla marginalerna framöver när efterfrågan dämpas.

 

I Europa syns tydliga tecken på en avmattning där bland annat orderingången i den tyska tillverkningsindustrin saktar in. Inflationen i euroområdet steg till 10,0 procent i september och i Tyskland steg inflationen till 10,9 procent. Den europeiska centralbanken höjde styrräntan 0,75 procent under månaden och man utlovade samtidigt att fortsätta höja även framöver för att stävja inflationen. Mycket tyder på att den europeiska ekonomin är på väg in i en recession mot slutet av året. I Storbritannien tvingades den engelska centralbanken intervenera och köpa obligationer i räntemarknaden efter att pundet rasade pga. regeringens löften om ofinansierade skattesänkningar. I Kina har lättnader i covidnedstängningar bidragit till färre flaskhalsar i produktionsledet vilket bidrar positivt till globala transporter och leveranstider.

 

I Sverige har orderingången i industrin svalnat och svagare efterfrågan från omvärlden tyder på en konjunkturnedgång framöver. I samband med Riksbankens historiskt höga räntehöjning på 1 procent i början av september reviderades även prognosen för den svenska BNP-tillväxten ned till -0,7 procent för 2023. Nedgången på aktiemarknaderna reflekterar den oro som investerare har för en avmattning av konjunkturen.

 

*Marknadskommentaren görs i samarbete med IKC