Vi använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt och för att följa upp hur webbsidan används. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

Aktuellt

December - Hur avslutades börsåret 2022?

2023-01-09

Förvaltaren har ordet december 2022

I inledningen av december föll aktiemarknaderna i samband med starkare än förväntad statistik för den amerikanska tjänstesektorn när investerare oroade sig för ytterligare räntehöjningar från den amerikanska centralbanken. Aktiemarknaderna steg kort därefter när inflationsdata för den amerikanska ekonomin kom in under förväntan. I mitten av månaden höjde FED planenligt styrräntan 0,5 procent men kommunicerade samtidigt en högre än förväntad ränteprognos vilket sänkte humöret bland investerare. Aktiemarknaderna föll ytterligare i samband med att den europeiska centralbanken höjde styrräntan 0,5 procent och annonserade att räntan behöver höjas väsentligt mer framöver. I slutet av månaden utvecklades aktiemarknaderna oregelbundet när förhoppningar kring Kinas slopade Covidrestriktioner blandades med oro över en svagare konjunkturutveckling.

 

IKC:s globala mixfonder låg överviktade mot den amerikanska aktiemarknaden under december. Fondernas exponering mot främst defensiva sektorer bidrog negativt men bättre relativt aktiemarknaderna som helhet under perioden.  Inga sektorer bidrog positivt till fondernas värdeutveckling medan bl.a. hälsovård och dagligvaror bidrog negativt under månaden. Sammantaget utvecklades fonderna negativt när aktiemarknaderna föll i december. I fonden IKC Sverige Flexibel bidrog dagligvaror positivt medan industri och sällanköpsvaror bidrog negativt till värdeutvecklingen under månaden. För året som helhet bidrog aktieexponeringen, i synnerhet industri, finans och kommunikationstjänster negativt till utvecklingen för fonderna under 2022. Vi har en försiktigt positiv förväntansbild på aktiemarknaderna för 2023 trots att det mesta pekar på en svagare konjunktur framöver. Värderingen på aktiemarknaderna har kommit ned och en hel del negativt är redan inprisat i marknaden. Geopolitisk oro, inflation och penningpolitiska åtstramningar fortsätter att vara utmaningar under det nya året.

 

I den amerikanska ekonomin syns tecken på att inflationen är på väg att avta, vilket har fått investerare att hoppas på en försiktigare ränteprognos av den amerikanska centralbanken. Hittills har dessa förhoppningar inte infriats då FED fortsätter att föra en åtstramande penningpolitik. I mitten av december höjde FED styrräntan och annonserade samtidigt att räntan kommer att behöva höjas mer och under längre tid än vad som tidigare prognosticerats. Det är sannolikt att en fortsatt låg arbetslöshet och stark utveckling för tjänstesektorn i den amerikanska ekonomin bidrar till att FED ännu inte väljer att pausa räntehöjningarna. Däremot förväntas takten i räntehöjningarna fortsätta att minska framöver och FED börjar sannolikt närma sig slutet av räntehöjningscykeln.

 

Även i Europa har inflationstrycket lättat något, främst beroende på lägre drivmedelspriser och en mildare vinter än förväntat. I Tyskland visar inkommande statistik på att den negativa trenden för orderingång och aktivitet i tillverkningsindustrin mildras, vilket till viss del beror på lättnader i leveranskedjor. På det hela taget en något ljusare bild för konjunkturen i eurozonen än vad som tidigare befarats. I mitten av december höjde även den europeiska centralbanken styrräntan 0,5 procent och man annonserade samtidigt att ytterligare ett antal höjningar kommer att behövas för att stävja inflationen framöver. I slutet av december nedgraderade den kinesiska regeringen Covid som sjukdomstillstånd och man lyfte samtidigt reserestriktionerna vilket bör ge en skjuts till den globala tillväxten under 2023. Samtidigt har smittspridningen i Kina ökat markant och på kort sikt kan det eventuellt få en negativ effekt i produktionsledet.

 

I Sverige minskar orderingången främst för de exportberoende företagen samtidigt som hushållen är rekordpessimistiska om framtiden. Stigande räntor och inflation gröper ur köpkraften vilket påverkar konsumtionen negativt i den svenska ekonomin. Tillväxten förväntas sakta in ytterligare under inledningen av 2023. Vidare förväntas Riksbanken höja styrräntan 0,5 procent vid mötet i februari.

 

*Marknadskommentaren görs i samarbete med IKC