Vi använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt och för att följa upp hur webbsidan används. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

Aktuellt

Januari - Aktiemarknaderna föll i inledningen av året

2022-02-14

Förvaltaren har ordet januari 2022

Aktiemarknaderna föll i inledningen av året i samband med att protokollet för den amerikanska centralbankens möte indikerade en stramare penningpolitik än marknaden förväntat sig. I synnerhet räntekänsliga sektorer, bland annat teknologisektorn, föll när investerare oroade sig för stigande räntor och inflation medan geopolitisk oro mellan Ryssland och Ukraina bidrog till att oljepriset steg kraftigt. Fallen på aktiemarknaderna förvärrades i samband med att några av de amerikanska finansbolagen rapporterade sämre resultat än förväntat för det fjärde kvartalet. I slutet av månaden lämnade FED som väntat räntan oförändrad men annonserade kommande räntehöjningar, vilket fick amerikanska långräntor och dollar att stiga medan aktiemarknaderna föll ytterligare.

 

IKC:s globala mixfonder ökade exponeringen mot den amerikanska aktiemarknaden under januari. I takt med att de globala aktiemarknaderna föll på bred front utvecklades fondernas andelsvärde negativt. Under månaden bidrog finans positivt till fondernas värdeutveckling medan främst hälsovård bidrog negativt. Månaden präglades av fallande kurser och en kraftig sektorrotation från tillväxtbolag till värdebolag.

 

Året inleddes med fallande aktiemarknader i spåren av oro kring stigande räntor, ökad inflation och geopolitisk oro. Underliggande fortsätter däremot den amerikanska ekonomin att förbättras i en stabil takt. BNP tillväxten i USA steg 6,9 procent i årstakt under det fjärde kvartalet, vilket var bättre än förväntat. Både tjänstesektorn och tillverkningsindustrin utvecklades positivt och arbetsmarknaden närmar sig allt mer full sysselsättning.  Det finns emellertid tendenser till arbetskraftsbrist och ett ökat lönetryck samtidigt som vissa flaskhalsar kvarstår i produktionsledet. Överlag går den amerikanska ekonomin bra vilket har bidragit till att inflationen nått en historiskt hög nivå i inledningen av 2022. Även stigande oljepris i kölvattnet av den geopolitiska oron mellan Ryssland och Ukraina har bidragit till att inflationen ökat kraftigt både i USA och internationellt.

 

Med anledning av den stigande inflationen har den amerikanska centralbanken ändrat inriktning till en mer åtstramande penningpolitik. Vid mötet i slutet av januari annonserade FED tydligt att en första räntehöjning är nära förestående. Tillgångsköpen förväntas avslutas i mars och därefter kan det bli aktuellt att minska den stora balansräkningen under andra halvåret. Aktiemarknaderna diskonterar för närvarande tre till fem räntehöjningar under 2022 samt ytterligare två räntehöjningar under 2023. Prognoserna för stigande räntor och svagare tillväxtutsikter pga. minskade stimulanser har bidragit till att aktiemarknaderna utvecklats negativt under inledningen av året. Värderingen på bolagsvinsterna har kommit ned och det finnas anledning att tro att läget på aktiemarknaderna stabiliseras i takt med att osäkerheten kring FED:s agerande avtar. Rapportperioden har inletts med överlag starkare än förväntade bolagsrapporter. Vinsttillväxten avtar något men utsikterna ser fortsatt ljusa ut i bolagens prognoser.

 

I Europa ökar inflationen främst pga. höga energipriser vilket har föranlett den europeiska centralbanken att ej längre utesluta en första räntehöjning under 2022. Däremot fortsätter ECB att föra en stödjande penningpolitik även när pandemi-programmet avslutas. I Kina finns planer på att stimulera ekonomin ytterligare under 2022 vilket förväntas ge ett stöd till den globala ekonomin framöver. I Sverige steg BNP-tillväxten 6,2 procent i årstakt under fjärde kvartalet, vilket var bättre än förväntat.  Den svenska ekonomin fortsätter att visa styrka och det är främst energi- och drivmedelspriser som verkar i en negativ riktning.  Tillväxten i Sverige förväntas sakta in något och normaliseras under innevarande år.

 

*Marknadskommentaren görs i samarbete med IKC