Vi använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt och för att följa upp hur webbsidan används. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

Aktuellt

Mars - Utvecklingen på aktiemarknaderna präglades främst av kriget i Ukraina

2022-04-06

Förvaltaren har ordet mars 2022

Efter en oregelbunden utveckling i inledningen av mars föll aktiemarknaderna i samband med att konflikten mellan Ryssland och Ukraina eskalerade. Utökade amerikanska sanktioner på bland annat rysk energiimport bidrog till att oljepriset steg kraftigt vilket sänkte humöret på aktiemarknaderna. I mitten av månaden föll aktiemarknaderna, i synnerhet Hong Kong börsen, efter signaler om stigande virustal och nya nedstängningar i Kina. Kort därefter steg aktiemarknaderna i samband med att den amerikanska centralbanken planenligt höjde styrräntan 0,25 procent. I takt med att oljepriset föll tillbaka ökade riskviljan bland investerare, vilket bidrog till att aktiemarknaderna steg i slutet av månaden.

 

IKC:s globala mixfonder låg överviktade mot den amerikanska aktiemarknaden under mars. I synnerhet defensiva sektorer utvecklades gynnsamt i samband med att kriget eskalerade. Råvaror och dagligvaror bidrog positivt till fondernas värdeutveckling medan finans och sällanköpsvaror bidrog negativt under månaden. Sammantaget utvecklades fonderna positivt i mars.

 

Utvecklingen på aktiemarknaderna präglades främst av kriget i Ukraina under månaden. Bland annat bidrog amerikanska och europeiska sanktioner till att energi- och råvarupriser steg kraftigt under de inledande veckorna, vilket påverkade aktiemarknaderna negativt. Det är sannolikt att kriget i Ukraina kommer att påverka den globala ekonomin under en längre tid framöver. I synnerhet syns tecken på stigande priser för jordbruksvaror, metaller, olja och naturgas. Sammantaget bidrar det till något svagare tillväxtförutsättningar än tidigare förväntat i den globala ekonomin. I ett klimat av stigande insatspriser blir det allt viktigare för bolagen att kunna föra kostnadsökningarna vidare till kund, vilket sannolikt kommer att prägla rapportperioden för det första kvartalet.

 

Den amerikanska ekonomin fortsätter att utvecklas väl, men inflationen ligger kvar på en historiskt hög nivå. Med anledning av lägre arbetslöshet, högre energipriser och ett bredare pristryck uppåt höjde den amerikanska centralbanken styrräntan 0,25 procent under månaden. Samtidigt ändrade FED prognosen för räntebanan från tre till sex ytterligare höjningar under 2022 och man indikerade även att ett beslut om en bantning av balansräkningen kommer att tas vid nästa möte. BNP-tillväxten för den amerikanska ekonomin reviderades ned något men förväntas fortsatt ligga över sin långsiktiga tillväxttrend. Huvudscenariot är att FED höjer räntan i flera steg för att stävja inflation, men i en takt som inte riskerar att kyla av ekonomin i allt för stor utsträckning.

 

I Europa har energiberoendet av Ryssland inneburit att de höga energipriserna minskar tillväxtförutsättningarna framöver. Hushållen pressas av stigande elräkningar samtidigt som inflationen ökar, vilket minskar konsumtionsutrymmet framöver. Under månaden lämnade den europeiska centralbanken som väntat styrräntan oförändrad men minskade programmet för tillgångsköp från 40 till 30 miljarder euro per månad för det andra kvartalet. Sannolikt kommer ECB att höja räntan tidigast under senare delen av året. I Kina har nya virusutbrott och påföljande nedstängningar påverkat tillväxtprognosen i negativ riktning, men ytterligare stimulanser kan bli aktuella framöver. I Sverige kommer signaler om att Riksbanken kan komma att höja styrräntan redan inom några månader. Sammantaget bidrar ett stigande inflationstryck till att centralbankerna tvingas höja räntorna vilket dämpar de globala tillväxtförutsättningarna något under året. Prognoserna för tillväxten är emellertid positiva, i synnerhet för den amerikanska ekonomin.

 

*Marknadskommentaren görs i samarbete med IKC