Genom att surfa vidare godkänner du att webbplatsen använder cookies. Jag förstår

Legal information

Eterum står under Finansinspektionens tillsyn, vilket innebär att Eterum ska offentliggöra information om bland annat tillstånd som innehas, dina rättigheter och ditt skydd som kund, kapitaltäckning och kundklagomål. Här hittar du sådan information.

 

Tillstånd att bedriva verksamhet

Eterum har rätt att bedriva verksamhet enligt tillstånd från Finansinspektionen.

Eterum AB har tillstånd att bedriva följande verksamhet enligt lagen om värdepappersmarknaden liksom lagen om försäkringsförmedling;

 • mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument,
 • utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag,
 • diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument,
 • förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet
 • förvaltning av fondandelar,
 • investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, 
 • försäkringsförmedling inom samtliga livförsäkringsklasser, och
 • försäkringsförmedling inom följande skadeförsäkringsklasser: olycksfall och sjukdom,
 • försäkringsförmedling inom annan förmögenhetsskada. 

Kontaktuppgifter Finansinspektionen

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
finansinspektionen@fi.se

www.fi.se

Kundkategorisering och bästa möjliga resultat

Enligt lagen om värdepappersmarknaden ska alla kunder som gör transaktioner på värdepappersmarknaden delas in i olika kundkategorier. Eterum kategoriserar alla kunder som icke-professionella kunder, om inget annat avtalats. Denna kundgrupp omfattas av den högsta skyddsnivån, vilket bland annat innebär att Eterum har en utökad skyldighet att lämna information om risker och kostnader. Eterum vidtar också alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga orderutförande åt våra kunder.

Kundkategorisering

Enligt lagen om värdepappersmarknaden ska alla kunder som gör transaktioner på värdepappersmarknaden, t.ex. handlar med finansiella instrument, delas in i olika kundkategorier. Alla kunder till Eterum indelas i någon av följande grupper för att vi ska kunna anpassa skyddsnivån för varje kund:

(a) Icke-professionell kund (vanligtvis privatpersoner och mindre företag)
(b) Professionell kund (vanligtvis institutionella investerare och stora företag)
(c) Jämbördig motpart (vanligtvis andra finansiella institut)

Eterum kategoriserar alla sina kunder som icke-professionella kunder, om inget annat avtalats. Kund i denna grupp omfattas av den högsta skyddsnivån vilket bland annat innebär att Eterum har en utökad skyldighet att lämna information om risker och kostnader. När vi tillhandahåller diskretionär portföljförvaltning och investeringsrådgivning gör vi en lämplighetsbedömning mot bakgrund av kundens syfte med investeringen, ekonomiska situation samt erfarenhet och kunskap om tjänsten.

Som kund har du möjlighet att under vissa förutsättningar byta kundkategori från icke-professionell kund till professionell kund. Ett byte av kundkategori till professionell kund gör att skyddsnivån minskar.

Bästa möjliga resultat vid orderutförande 

Reglerna i lagen om värdepappersmarknaden innebär vidare att ett värdepappersbolag ska vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för kunden med avseende på bland annat pris, kostnad och snabbhet. Eterum lägger bland annat order om fondbyten åt sina kunder. Detta uppdrag utförs så att våra kunder enligt vår bedömning och förmåga ska erhålla bästa möjliga resultat.

Riktlinjer för utförande av order (pdf)

Mifid

Ett gemensamt regelverk för värdepappershandeln i Sverige och övriga EU-länder, MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) eller direktivet för finansiella instrument, gör det enklare att handla med värdepapper över nationsgränserna. Avsikten med MiFID är bland annat att öka konkurrensen på den europeiska värdepappersmarknaden och - inte minst - stärka skyddet för den som investerar i värdepapper.

Lagen om värdepappersmarknaden gäller från 1 november 2007. Den 3 januari 2018 förstärktes lagen ytterligare då MiFID II infördes i Europa. Lagförändringen har som underliggande syfte att förbättra konsument- och investerarskyddet samt att skärpa konkurrensen inom det finansiella området.

Läs mer om Mifid på www.fi.se

Läs om hur den statliga insättningsgarantin skyddar dig om ett institut går i konkurs och om vad insättningsgarantin omfattar.

Insättningsgarantin innebär att:

 • Staten garanterar de pengar du har satt in på konton hos banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag.
 • Du som kund får ersättning av staten om ett institut går i konkurs eller när Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in.
 • Varje kund har rätt till ersättning för belopp som motsvarar högst 100 000 euro. 
 • Riksgälden betalar ut ersättningen inom 20 arbetsdagar från den dag bolaget försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Läs mer om insättningsgarantin på Riksgäldens hemsida

Eterum AB (Eterum) har tillstånd att förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet. Det innebär att kontanter inte förvaras direkt hos Eterum utan på klientmedelskonto hos ett förvaringsinstitut.

Ett klientmedelskonto är ett konto där pengar satts in av exempelvis ett värdepappersbolag för flera kunders räkning på samma konto. Huvudregeln för ett klientmedelskonto är att de bakomliggande ägarna till pengarna vardera kan få ersättning upp till det maximala beloppet. Det innebär att du som har ett investeringssparkonto hos Eterum omfattas av insättningsgarantin indirekt.

Om Eterum skulle gå i konkurs så berörs inte Eterums ISK-kunders kontanta medel alls eftersom pengarna förvaras på klientmedelskontot. Om förvaringsinstitutet går i konkurs så omfattas Eterums kunders insatta medel av insättningsgarantin på grund av att förvaringsinstitutet är ansluten till insättningsgarantin.

Eterum ska i sin förvaltning uteslutande handla i kundernas intresse. De medel vi har att placera fördelas mellan nationella och internationella marknader, mellan olika slag av tillgångar så att vi når god riskspridning.

Det kapital vi förvaltar ska placeras med en inriktning som gör att de når en långsiktigt hög avkastning med en rimlig risknivå. Som kund avgör du själv vilken placeringsstrategi du vill att vi använder. Den kan du ändra från tid till annan. Placeringen sker i de fonder som anses passa bäst i det aktuella marknadsläget.

Placeringar i värdepapper och fonder är alltid förenat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och vi kan aldrig garantera att värdepapper och fonderna kommer att stiga i värde. Det innebär att du som kund kan ha mer eller mindre pengar än ditt insatta värde när du börjar ta ut ditt sparande.

Klagomålspolicy

Vi har särskilda rutiner för att kunna bemöta och hantera de eventuella problem som du kan råka ut för som kund på bästa möjliga sätt. 

I första hand kontaktar du klagomålsansvarig på Eterum

Vi strävar efter att hantera alla klagomålsärenden skyndsamt, vilket i normalfallet innebär under 14 dagar. Skulle handläggningen dra ut på tiden mer än 14 dagar kommer vi hålla dig underrättad om handläggningen och anledningen till dröjsmålet. Om vi inte kan gå dina synpunkter till mötes i alla situationer har du alltid rätt att få veta varför.

Adress till klagomålsansvarig på Eterum

Eterum
Att: Klagomålsansvarig
Nygatan 25 
903 29 Umeå

Allmänna råd om klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter

Våra rutiner avseende klagomål kan erhållas per post. Mer information om vad som räknas som klagomål framgår av Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2002:23

Andra instanser som kan vägleda och hjälpa dig som kund

Allmänna Reklamationsnämnden

Om du efter att vi bemött ett klagomålsärende ändå känner dig osäker, kan du få frågan prövad hos Allmänna Reklamationsnämnden. De prövar privatpersoners tvister mot näringsidkare opartiskt och utan kostnad.

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
Tel: 08-508 860 00

www.arn.se 

Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå

Du kan även kontakta rådgivningsbyråerna Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå som utan kostnad ger dig vägledning i konkreta ärenden som avser bank-, finans och försäkringsområdet. Konsumenternas Bank- och finansbyrå ger vägledning i frågor som rör banker, fondbolag eller andra finansiella institut. Konsumenternas Försäkringsbyrå ger dig hjälp och vägledning i försäkringsärenden som gäller dina privata, frivilliga försäkringar.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå respektive Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 242 15
104 51 Stockholm
Tel: 0200-22 58 00

www.konsumenternas.se

För Eterum är korrekt behandling av uppgifter om kunder en prioriterad fråga. Vid behandling av personuppgifter följer Eterum personuppgiftslagen (1998:204). Eterum lagrar uppgifter om kunder som lämnas genom kundansökan, lämnas i andra kontakter med företaget och insamlas från eller samkörs med andra register, t.ex. SPAR. Personuppgifter behandlas såväl manuellt som av datorer.

Personuppgifter insamlas och registreras för Eterums verksamhetsbehov, för att kunna tillhandahålla webbplatsen, för att kunna adressera information till kunden om Eterums verksamhet, för att kunna administrera och utveckla webbplatsen, för att kunna göra personliga anpassningar av webbplatsen, för att kunna göra kundanalyser samt i marknadsförings-, metodutvecklings- och affärsutvecklingssyften.

Eterum anlitar underleverantörer för att fullgöra ett flertal olika funktioner, som t.ex. marknadsföring och tekniska tjänster för webbplatsen. Dessa underleverantörer kan i vissa fall få tillgång till personuppgifter om det är nödvändigt för att de ska kunna utföra ett uppdrag åt Eterum. Eterum behandlar alla personuppgifter med största försiktighet och Eterum underleverantörer får endast använda personuppgifter för att utföra uppdrag åt Eterum. Underleverantörer har inte rätt att spara personuppgifter och har inte rätt att använda dem på något annat sätt än att fullfölja sitt uppdrag för Eterum.

Som kund så samtycker du genom ingående av avtal till att personuppgifter lagras och används för de syften som anges ovan och även att personuppgifter kan överflyttas till företag och organisationer, inom såväl som utanför EU.

Eterum AB är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen. Alla vars personuppgifter är registrerade av Eterum har rätt att en gång per år kostnadsfritt begära besked om vilka personuppgifter som behandlas. Den som är registrerad har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter korrigeras samt att anmäla att personuppgifterna inte får användas för direkt marknadsföring.

Cookies är vanligt förekommande och finns på många olika hemsidor. På Eterums webbplats används cookies för inloggning, statistik och anpassning av innehållet efter besökarens önskemål och val. De kan även användas för att rikta mer relevant marknadsföring mot våra potentiella och befintliga kunder.

En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator i syfte att förbättra upplevelsen och förenkla användandet av webbplatsen. Genom att använda Eterums tjänster godkänner du detta.

Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och session cookies, varav båda används på Eterums webbplats. En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid medan en session cookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbplats. Session cookies försvinner när besökaren stänger sin webbläsare. Har du en nyare webbläsare har den ofta stöd för så kallad privat surfning eller inkognito-surfning. Det betyder att alla cookies rensas ut varje gång du stänger din webbläsare.

Om du inte vill tillåta cookies så kan du välja att ändra inställningarna i din webbläsare så att de inte accepteras. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vissa funktioner på webbplatsen kan påverkas om inte cookies tillåts.

Cookies används även för att få en mer tillförlitlig statistik av besökarflöden på vår sida vilket hjälper oss att bibehålla och förbättra den service vi erbjuder. Eterums webbplats använder Google Analytics från Google som analysverktyg. Denna tjänst använder sig av cookies.
 
Läs mer om cookies i Lagen om elektronisk information sedan 1 Juli 2011 på Post- och Telestyrelsens webbplats.

Organisationsnummer

Eterum AB: 556648-5776

Koncerninformation

Organisationskarta (pdf)