Vi använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt och för att följa upp hur webbsidan används. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

Aktuellt

Januari - Hur inleddes börsåret 2023?

2023-02-13

Förvaltaren har ordet januari 2023

I inledningen av januari steg aktiemarknaderna när tilltagande förväntningar om en mjuklandning i den amerikanska ekonomin bidrog till ökad riskaptit bland investerare. Inkommande data som visade på fallande inflationstryck i den amerikanska ekonomin bidrog till ytterligare uppgångar i mitten av månaden. Kort därefter föll aktiemarknaderna tillbaka i samband med svagare än förväntad statistik för den amerikanska tillverkningsindustrin och detaljhandeln. Nedgången blev kortvarig och mot slutet av månaden steg aktiemarknaderna, i synnerhet teknologisektorn, i samband med att långa amerikanska räntor föll tillbaka.

 

IKC:s globala mixfonder låg överviktade mot den amerikanska aktiemarknaden under januari. Fondernas exponering mot defensiva sektorer bidrog negativt i samband med att intresset för mer konjunkturkänsliga sektorer ökade under perioden. Industri, fastighet och finans bidrog positivt till fondernas värdeutveckling medan hälsovård och dagligvaror bidrog negativt under månaden. Sammantaget utvecklades fonderna svagt negativt samtidigt som aktiemarknaderna steg i januari. Fonden IKC Sverige Flexibel utvecklades emellertid positivt. Främst bidrog industri, sällanköpsvaror och finans positivt medan bl.a. dagligvaror bidrog negativt till värdeutvecklingen under månaden.

 

Året inleddes med stigande aktiemarknader i kölvattnet av förbättrade konjunkturutsikter och förväntningar om att den amerikanska centralbanken befinner sig nära en nivå där man slutar höja räntan ytterligare. Inledningen av rapportperioden för det fjärde kvartalet överraskade överlag positivt och bidrog till ett positivt sentiment under månaden. I den amerikanska ekonomin steg BNP-tillväxten 2,9 procent i årstakt under fjärde kvartalet, vilket var bättre än förväntat. Tjänstesektorn håller uppe väl medan tillverkningsindustrin saktar in. Arbetslösheten sjönk till 3,4 procent under januari, vilket tyder på fortsatt bra aktivitet i den amerikanska ekonomin. Tillväxten förväntas sakta ned under 2023, men inbromsningen ser ut att bli mild. Samtidigt faller inflationen vilket innebär att den amerikanska centralbanken kan dra ned på tempot att höja räntan ytterligare. Strax efter månadsskiftet höjde FED planenligt styrräntan 0,5 procent och annonserade samtidigt att de genomförda räntehöjningarna har dämpat inflationen, vilket mottogs positivt av aktiemarknaderna.

 

I slutet av januari höjde IMF prognosen för den globala tillväxten till 2,9 procent under 2023. Prognosförändringen bygger främst på att konjunktursvackan sannolikt blir svagare än tidigare befarat. I Eurozonen steg BNP-tillväxten 1,9 procent i årstakt under fjärde kvartalet, vilket var bättre än förväntat. Orderingången inom industrin har stabiliserats efter flera månader av fallande volymer. Utsikterna för den europeiska ekonomin ser generellt ljusare ut än förväntansbilden för ett par månader sedan. Däremot ligger inflationen kvar på en förhöjd nivå vilket bidrog till att den europeiska centralbanken höjde styrräntan 0,5 procent strax efter månadsskiftet. ECB annonserade även att det är aktuellt med ytterligare höjningar framgent. I Kina steg BNP-tillväxten 2,9 procent i årstakt under fjärde kvartalet, vilket var marginellt bättre än förväntat. Indikatorer för både tillverkningsindustrin och tjänstesektorn steg under januari vilket tyder på allt bättre aktivitet i den kinesiska ekonomin. Därutöver finns potential för ytterligare stimulanser framöver från den kinesiska regeringen.

 

I Sverige föll oväntat BNP-tillväxten -0,6 procent under det fjärde kvartalet från föregående kvartal. I synnerhet detaljhandeln saktade in medan industrin fortsätter att uppvisa stabil orderingång. Samtidigt har den svenska byggsektorn bromsat in rejält. Riksbankens prognos för den svenska BNP-tillväxten ligger för närvarande på -1,2 procent under 2023. Vid Riksbankens möte i inledningen av februari höjdes som väntat styrräntan 0,5 procent i ett led att bromsa inflationen. I samband med detta annonserades även försäljningar av statsobligationer från och med april.

 

*Marknadskommentaren görs i samarbete med IKC