Vi använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt och för att följa upp hur webbsidan används. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

Aktuellt

April - Geopolitisk oro och en försämrad makromiljö

2022-05-09

Förvaltaren har ordet april 2022

I inledningen av april föll aktiemarknaderna i samband med att oron över smittspridningen och nya nedstängningar i Kina eskalerade. Osäkerhet kring nya sanktioner mot Ryssland tillsammans med förväntningar om ytterligare åtstramningar från den amerikanska centralbanken bidrog till att aktiemarknaderna föll ytterligare i mitten av månaden. Överlag starka bolagsrapporter för det första kvartalet bidrog till en oregelbunden utveckling i slutet av månaden när investerare vägde positiva bolagsrapporter mot en försämrad makromiljö med högre räntor och svagare tillväxtutsikter. I synnerhet teknologisektorn utvecklades svagt i takt med att räntorna steg under månaden.

 

IKC:s globala mixfonder låg överviktade mot den amerikanska aktiemarknaden i april. Under månaden gynnades fonderna av en hög exponering mot dagligvaror och låg exponering mot teknologi i samband med att aktiemarknaden föll tillbaka. Dagligvaror och hälsovård bidrog positivt till fondernas värdeutveckling medan främst sällanköpsvaror och kommunikationstjänster bidrog negativt under månaden. Sammantaget utvecklades fonderna negativt i april. Fonden IKC Sverige Flexibel utvecklades bättre relativt sitt svenska jämförelseindex, men bidrog negativt till värdeutveckling under månaden. Fondens exponering mot defensiva sektorer, bland annat telekom och dagligvaror, utvecklades bättre än den svenska aktiemarknaden som helhet under april.

 

Månadens negativa utveckling på aktiemarknaderna beror bland annat på oro för hög inflation, stigande räntor, störningar i produktionsleden, svagare global tillväxt och negativa effekter av kriget i Ukraina. Sammantaget är sentimentet bland investerare just nu präglat av geopolitisk oro och en försämrad makromiljö.   I USA föll BNP-tillväxten -1,4 procent i årstakt under första kvartalet, varav en ovanligt stor import påverkade utvecklingen negativt. Statistik för privatkonsumtionen och främst tjänstekonsumtionen kom in starkt och arbetslösheten ligger kvar på en låg nivå. Med anledning av den höga inflationen och den starka arbetsmarknaden beslutade den amerikanska centralbanken i inledningen av maj att höja styrräntan 50 punkter samtidigt som man annonserade en minskning av balansräkningen från och med juni. Det är sannolikt att FED kommer att fortsätta höja styrräntan i motsvarande storleksordning även under kommande möten i juni, juli och september med målet att stävja inflationen utan att orsaka ekonomin skada. Det är sannolikt att tillväxten i den amerikanska ekonomin saktar in något under resten av året. Under månaden skrev Världsbanken ned prognosen för den globala tillväxten från 4,1 procent till 3,2 procent.

 

Ungefär halvvägs igenom rapportperioden för det första kvartalet har merparten av de amerikanska bolagen slagit estimaten på försäljning och resultat. Samtidigt guidar många av bolagen för högre kostnader i produktionsledet framöver vilket tynger utvecklingen på aktiemarknaderna. I Europa syns en liknade bild med bolagsrapporter något över förväntan och en tillväxt som förväntas sakta in under året. BNP-tillväxten steg 0,2 % från föregående kvartal vilket var i linje med förväntningarna. Oron för höga energipriser och påverkan av kriget i Ukraina gör att den europeiska centralbanken sannolikt avvaktar något med att höja styrräntan. I Kina präglas utvecklingen i ekonomin av omfattande nedstängningar pga. Coronaviruset. I synnerhet tjänstesektorn men även industrin visar tecken på att bromsa in när befolkningen tvingas stanna hemma. Den kinesiska regeringen har kommunicerat att ytterligare stimulanser kan bli aktuella för att stödja tillväxten framöver.

 

I Sverige föll BNP-tillväxten -0,3 % från föregående kvartal, vilket var något bättre än förväntat. I slutet av april höjde Riksbanken styrräntan med 25 punkter och man aviserade samtidigt att minska tillgångsköpen till hälften under andra halvåret. Prognosen för BNP-tillväxten sänktes samtidigt till 2,8 procent 2022 och 1,4 procent 2023.

 

*Marknadskommentaren görs i samarbete med IKC