Vi använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt och för att följa upp hur webbsidan används. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

Aktuellt

Januari - Rapportperioden har börjat över förväntan

2021-02-08

Förvaltaren har ordet januari 2021

Året inleddes med en nedgång på aktiemarknaderna. Oro för ökad virusspridning bidrog till att i synnerhet aktier med exponering mot rese- och hotellbranschen föll tillbaka. Aktiemarknaderna vände upp kort därefter i samband med starkare än förväntad data för den amerikanska tillverkningsindustrin. Uppgången förstärktes i samband med att ett nytt amerikanskt stimulanspaket motsvarande 1 900 miljarder dollar annonserades av den tillträdande regeringen. Trots en stark inledning på rapportperioden föll aktiemarknaderna i slutet av månaden när riskviljan bland investerare minskade relaterat till problem med vaccinutrullningen. Därtill utsattes vissa aktier för spekulativa körningar under hög volatilitet, vilket påverkade sentimentet negativt.

 

IKC:s globala mixfonder låg överviktade mot den amerikanska aktiemarknaden under januari. Vi ser framöver en relativt snabb återhämtning i den amerikanska ekonomin. Under januari bidrog bland annat innehav i hälsovård och allmännyttigheter positivt medan innehav i främst informationsteknologi bidrog negativt till fondernas värdeutveckling.

 

Inledningen av rapportperioden har börjat över förväntan. Bland de amerikanska bolagen som hittills rapporterat har en klar majoritet slagit förväntningarna. Även underliggande ser den amerikanska ekonomin ut att vara motståndskraftig. Det senast annonserade stimulanspaketet innehåller stöd både till delstater, företag, hushåll och virusbekämpning, vilket sammantaget ger ytterligare stöd till återhämtningen i den amerikanska ekonomin. BNP-tillväxten i den amerikanska ekonomin steg preliminärt 4,0 procent i årstakt, vilket var något under förväntan. Tillväxten blir sannolikt åt det svagare hållet under första kvartalet, men vi förväntar oss en stark återhämtning därefter. Ytterligare stimulanser från amerikanskt håll kan inte uteslutas, vilket skulle ge extra bränsle till aktiemarknaderna. Vidare lämnade den amerikanska centralbanken som väntat både räntan och tillgångsköpen oförändrade. FED-chefen Jerome Powell var noga med att poängtera att det i nuläget inte är aktuellt att minska tillgångsköpen och att man kommer vara tydlig med när det kommer att ske. Detta är viktigt och något vi kommer att hålla under noga uppsikt framöver.

 

IMF reviderade upp prognosen för den globala tillväxten till 5,5 procent 2021 och 4,2 procent 2022. Detta till följd av vaccineringen och ökade stimulanser i de stora ekonomierna. Man pekar emellertid på att det föreligger stor osäkerhet pga. fortsatt virusspridning. Den europeiska centralbanken lämnade som väntat räntan oförändrad men förlängde tillgångsköpen till mars 2022. Kommunikationen från ECB tyder på en något försiktigare inställning till den expansiva penningpolitiken framöver. I Tyskland, som är motorn i den europeiska ekonomin, steg BNP-tillväxten 0,1 procent under det fjärde kvartalet. Därmed undvek tyskarna att hamna i en recession trots omfattande nedstängningar under senare tid. Även Spanien överraskade positivt med stigande BNP-tillväxt medan Frankrikes BNP-tillväxt som väntat föll under det fjärde kvartalet. Kinas BNP-tillväxt steg till 6,5 procent i årstakt under det fjärde kvartalet, vilket var bättre än väntat. Vinsterna i kinesiska industriföretag steg 4,1 procent under 2020 varav 20,1 procent bara i december. Detta bådar gott för utvecklingen under 2021. En förväntad stark återhämtning i den globala ekonomin med stöd av stora stimulanser och låga räntor innebär fortsatt en gynnsam miljö för aktiemarknaderna.

 

I Sverige steg BNP-tillväxten preliminärt 0,5 procent under det fjärde kvartalet, vilket var något lägre än förväntat. Däremot visar indikatorer för industrisektorn att inledningen av året kan bli bättre än prognosticerat. Mildare restriktioner än i många andra länder har varit gynnsamt för utvecklingen i den svenska ekonomin.

 

*Marknadskommentaren görs i samarbete med IKC